Home
Методичні рекомендації по підготовці документів до списків ЮНЕСКО

Методичні рекомендації по підготовці документів до списків ЮНЕСКО

Методичні рекомендації

щодо підготовки та оформлення документів

про включення унікальних проявів української традиційної культури до списків ЮНЕСКО

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Цими Методичними рекомендаціями щодо підготовки та оформлення документів про включення унікальних проявів української традиційної культури до списків ЮНЕСКО (далі за текстом – Методичні рекомендації) визначаються принципи та процедура оформлення документів для їх подання до вищого органу виконавчої влади у сфері культури, з метою подальшого включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства та Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони, які формуються ЮНЕСКО.

1.2. Методичні рекомендації розроблені відповідно до таких нормативно-правових актів України:

  • Основи законодавства про культуру від 14.02.1992 року № 2117;
  • Закон України від 06.03.2008 № 132 «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» (далі за текстом – Конвенція);
  • Положення про Міністерство культури і туризму України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 №1566.

1.3. Метою Методичних рекомендацій є забезпечення збереження нематеріальної культурної спадщини та застосування в Україні основних вимог Конвенції і стандартів Комітету ЮНЕСКО щодо підготовки і оформлення документів для представлення їх на розгляд Комітету.

1.4. Завдання Методичних рекомендацій:

  • забезпечення якісного оформлення документів щодо унікальних елементів нематеріальної культурної спадщини України для подальшого їх представлення у ЮНЕСКО;
  • налагодження співробітництва на міжнародному та регіональному рівнях у справах збереження нематеріальної культурної спадщини та з метою популяризації надбань традиційної культури усіх народів і етносів України.

Розділ ІІ. Визначення термінів, що застосовуються у Рекомендаціях

2.1. Нематеріальна культурна спадщина (НКС) – терміном «нематеріальна культурна спадщина» Конвенція позначає ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії формує у них почуття самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття й творчості людини.

Нематеріальна культурна спадщина проявляється, у таких галузях:

а) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;

b) виконавському мистецтві;

c) звичаях, обрядах, святкуваннях;

d) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;

e) традиційних ремеслах (або народних художніх промислах).

2.2. Елемент нематеріальної культурної спадщини – прояв нематеріальної культури.

2.3. Перелік (реєстр) нематеріальної культурної спадщини – складений перелік елементів нематеріальної культурної спадщини за відповідною класифікацією у друкованому та електронному форматах, що містить інформацію про елемент нематеріальної культурної спадщини, в т.ч. його носія (у разі наявності), час і місце виникнення або створення і територію поширення; аудіовізуальні матеріали та інші матеріали, що відображають характерні особливості елемента нематеріальної культурної спадщини (складається відповідно до Розділу 4 Рекомендацій).

2.4. Номінація – оформлені відповідно до вимог Комітету необхідні документи про елемент національної нематеріальної культурної спадщини, що пропонується на занесення до списків ЮНЕСКО.

Розділ ІІІ. Порядок підготовки та оформлення документів про включення унікальних проявів української традиційної культури до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства та Списку елементів нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони

3.1. Подані нижче пояснення стосуються підготовки номінацій унікальних проявів української традиційної культури для включення їх до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) та Список елементи нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), які формуються ЮНЕСКО.

3.2. Пояснення щодо оформлення та підготовки номінацій розробленні відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, тому деякі вимоги можуть змінюватись відповідно до рішень Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО (далі за текстом – Комітет).

3.3. Процес висунення на номінацію відбувається відповідно до вимог Конвенції та критеріїв, встановлених Комітетом.

Розділ IV містить загальні вимоги Комітету до оформлення номінацій

3.4. Оформлення номінації елемента нематеріальної культурної спадщини України здійснюється вищим органом виконавчої влади у сфері культури за власним рішенням та/або за поданням відповідних пропозицій органів культури та громадських ініціатив.

3.5. Пропозиції щодо висунення на номінацію оформляються органами культури у строки, встановлені вищим органом виконавчої влади у сфері культури та відповідно до критеріїв Комітету.

3.6. Процес висунення та оформлення номінації України відбувається відповідно до вимог Конвенції.

Зокрема, органи виконавчої влади у сфері культури, що здійснюють оформлення і підготовку номінації мають дотримуватись наступних умов:

– елемент нематеріальної культурної спадщини України, який пропонується на номінацію, має бути занесений до національного переліку (реєстру) нематеріальної культурної спадщини та відповідного/их переліку/ів (реєстру/ів) нематеріальної культурної спадщини, який/і формується місцевими органами (організаціями) культури;

– висунення будь-якого елемента нематеріальної культурної спадщини на номінацію має бути обговорено та підтримано відповідною територіальної громадою;

– елемент нематеріальної культурної спадщини, що пропонується на внесення до списків ЮНЕСКО, має бути унікальним проявом традиційної культури українського або інших народів та етносів України.

Розділ IV. Процес висунення на номінацію та її перегляд Комітетом

4.1. Загальні правила Комітету щодо процесу висунення на номінацію.

Оформлення номінації про елемент нематеріальної культурної спадщини необхідно здійснювати у відповідності до встановленої Комітетом спеціальної Форми ICH та вимог і рекомендацій, зазначених у кожній секції.

Номінація має бути надіслана у строки, встановлені Комітетом.

Держави-учасниці мають представляти номінацію англійською або французькою мовами, які є робочими мовами Комітету.

Текст номінації та уся додаткова необхідна інформація маю бути також направлена в електронному форматі, на СД-ромі або через Інтеренет.

При заповненні форми, максимальна кількість слів має співпадати з вимогами визначеними до кожної секції. Там де максимальна кількість слів точно не вказана, держави-учасниці представляють інформацію настільки коротко як це можливо для оцінки Комітетом. Номінація яка буде містити текст, що перевищує визначений ліміт слів, не зможе бути розглянутою та оціненою.

У номінаційній формі (Форма ICH) необхідно робити опис, пояснення та демонстрування відповідно до вимог кожної частини форми, ніж просто стверджувати та проголошувати. Декларативна заява має бути чітко підтверджена доказами та тлумаченнями, що дозволить Комітету зрозуміти, яку та чому саме цей елемент має перевагу (див. Розділ 5).

На завершені номінації має бути підпис уповноваженої особи від України – керівника вищого органу виконавчої влади у сфері культури, що є уповноваженим органом з питань нематеріальної культурної спадщини.

4.2 Технічні вимоги:

Номінація має бути підготовлена у стандартному форматі rtf. або doc., розмір шрифту 10 або більше, необхідно уникати декоративні шрифти, символи, якщо необхідно використовувати у стандартному шрифті Unicode. Підписані копії необхідно представляти у форматі А4 або стандартному розмірі листа.

Номінації, які не відповідають встановленим вимогам, Комітетом не приймаються і не розглядаються.

Розділ V. Форма номінації до Репрезентативного списку

А. Держава(и)-учасниця(і)

В. Назва елемента спадщини

(і) Назва елемента англійською або французькою мовами

Офіційна назва елемента, що вийде у матеріалах про Репрезентативний Список. Назва має бути стисла. Не більше 200 друкованих знаків, включаючи пробіли та пунктуацію. Імена мають бути у латинській транскрипції (Latin Unicode).

(іі) Назва елемента мовою відповідної спільноти, якщо можливо

Офіційна назва елемента національною мовою, що має відповідати офіційній назві Англійською або французькою мовам (В.і). Назва має бути стисла. Не більше 200 друкованих знаків, включаючи пробіли та пунктуацію, Unicode (Latin або інше).

(ііі) Інша назва(и) елементу, якщо вона існує

Окрім офіційної назви елемента (В. і) необхідно зазначити альтернативну назву, якщо така є, під якою елемент уже відомий.

С. Характеристика елемента

(і) Визначення громад(и), груп(и) або, якщо можливо, окремих осіб, що мають відношення до елементу

Відповідно до Конвенції, культурна спадщина може бути визначена лише у співвідношенні до певної громади, групи чи окремих осіб, які вважають її частиною своєї культурної спадщини. Таким чином дуже важливо визначити спільноту(и), групу(и) чи, якщо можливо, окремих осіб, що мають відношення до елемента. Інформація, подана в цьому пункті, повинна сприяти з’ясуванню Комітетом, яка саме громада(и), група(и) або особа(и) пов’язані з елементом, а також має бути взаємопов’язана із наведеними далі секціями 1 – 5.

(іі) Географічне розташування і зона поширення елемента та місце розташування громад(и), груп(и) або, якщо можливо, окремих осіб, що мають відношення до елементу

Цей пункт має визначати зону поширення елемента, по можливості вказавши географічне розташування місця, де він зосереджений. Якщо схожі елементи існують у сусідніх місцевостях необхідно вказати це.

(ііі) Сфера спадщини, яка представлена елементом

Слід вказати сферу нематеріальної культурної спадщини, яку представляє елемент. Може бути вказано одну або більше сфер з-поміж тих, що визначені ст.2.2. Конвенції (Ця інформація буде використана в першу чергу для огляду елемента, якщо він буде прийнятий).

Не більше 100 слів.

D. Короткий опис елемента

Короткий опис елемента має бути особливо корисним і зрозумілим, оскільки дозволить Комітету з першого погляду з’ясувати який елемент представляється для запису та, у результаті прийняття, буде використаний з метою визначення елемента. Це має бути короткий опис, визначений пунктом 1, що зазначений нижче, та не більше визначеної довжини – 200 слів.

1. Ідентифікація та визначення елемента (Критерій R.1)

Це ключова секція номінації (затверджена Критерієм R.1 «Елемент являє собою нематеріальну культурну спадщину, як її визначено статтею 2 Конвенції»). Повний та чіткий опис необхідний щоб продемонструвати те, що елемент, який номінується, відповідає визначенню нематеріальної спадщини у Конвенції. Ця секція має звертати увагу на важливі риси елемента, які продовжують існувати сьогодні, та включати наступне:

– опис суспільних та культурних функцій у наш час;

– характеристика носіїв елементу та тих, хто його реалізує на практиці;

– роль та категорія осіб, що несуть відповідальність за цей елемент;

– сучасний метод передавання знань та умінь, пов’язаних з елементом.

Цей опис має подати Комітету достатню інформацію, аби встановити наступне:

– елемент справді належить до «практик, репрезентацій, засобів вираження, знань, навичок», а також так само добре пов’язаних з ними інструментів, об’єктів, артефактів та культурних просторів;

– спільноти, групи та, в деяких випадках, окремі особи справді вважають його частиною своєї культурної спадщини;

– елемент передавався від покоління до покоління (та) постійно відтворювався цими громадами (групами) відповідно до оточення, взаємодії середовища та історії;

– елемент забезпечує наповнення громади, групи відчуттям ідентичності та цілісності;

– елемент не суперечить визнаним правам людини та вимогам взаємоповаги між громадами, групами чи особами, а також засобам сталого розвитку.

Слід уникати надмірного технічного оформлення та взяти до уваги, що ця секція має містити опис елемента для читачів, які не мають необхідних знать та безпосереднього досвіду у даному питанні.

Секція має містити не більше 1000 слів.

2. Сприяння демонстрації, усвідомленню та заохочувальному діалогу (Критерій R2)

Номінація має продемонструвати (Критерій R2), що прийняття елементу сприятиме демонстрації (відображенню) і усвідомленню значення нематеріальної культурної спадщини та заохоченню до діалогу. Це, таким чином, відображатиме культурне різноманіття та засвідчуватиме творчі можливості людини.

Необхідно пояснити, яким чином запис елемента у Репрезентативний список сприятиме демонстрації нематеріальної культурної спадщини та усвідомленню на локальному, національному, міжнародному рівнях її важливості. Ця секція не націлена на те, яким чином запис елемента широко популяризує сам елемента, але на те, як запис елемента у Список сприятиме більш повній демонстрації нематеріальної культурної спадщини.

Необхідно також пояснити, як запис елемента сприятиме підвищенню пошани до культурного різноманіття та людської творчості, взаємоповаги між спільнотами, групами, особами.

Секція має містити не більше 1000 слів.

3. Охоронні заходи (Критерій R3)

Пункти 3.a – 3.c пропонують розроблення послідовних (взаємопов’язаних) заходів з охорони та збереження, що вимагається Критерієм R3: «Заходи щодо охорони розробляються з метою збереження та популяризації елемента». Ці заходи мають передбачати широку участь спільнот, груп, окремих осіб, якщо це можливо, у їх формуванні та реалізації.

а. Поточні та нещодавні зусилля з охорони елемента

Необхідно подати опис поточних та нещодавно здійснених заходів, вжитих відповідними громадами, групами чи особами, якщо такі є, щодо підвищення рівня життєздатності елемента. Опишіть зусилля, докладені державою щодо охорони елемента, зазначте зовнішні чи внутрішні перешкоди цьому, наприклад, обмеженість фінансування.

Не більше 500 слів

b. Охоронні заходи, що пропонуються

Для Репрезентативного Списку охоронні заходи мають сприяти утвердженню життєздатності елемента та недопущення ризиків її втрати у майбутньому, наприклад які можуть виникнути у результаті демонстрації елемента та привернення уваги до нього.

Необхідно визначити та описати детально усі можливі охоронні заходи, реалізація яких сприятиме збереженню та популяризації елемента, подаючи відповідну коротку інформацію, зокрема цілі, мету, принципи, графік реалізації, відповідальних та кошториси витрат.

Не більше 1000 слів

c. Відповідальність спільнот, груп та осіб, які пов’язані з елементом

Забезпечення охорони залежить більшою мірою від прагнення та відповідальності спільнот,груп та, у разі можливості, осіб, пов’язаних з елементом. Ця секція має містити докази того, що спільноти,групи та особи, пов’язаних з елементом, мають прагнення та усвідомлюють необхідність збереження елемента, якщо умови цьому сприяють. Частіше гарним свідченням цього може бути демонстрація їх участі в охоронних заходах у минулому та сьогодні, а також їх участь у формуванні та реалізації охоронних заходів у майбутньому.

Не більше 250 слів

d.Відповідальність Держав(и)-учасниць(і)

Забезпечення охорони також залежить від підтримки та співпраці держав(и)-учасниць(і). Ця секція має продемонструвати, що Держава(и)-учасниця(і), пов’язана(і) з елементом, несе відповідальність та докладає зусилля щодо охорони і збереження елемента, створюючи умови для втілення своїх зобов’язань, а також описати, як держава має продемонструвати свою відповідальність і готовність робити це у майбутньому та який вона має попередній досвід.

Не більше 250 слів

4. Участь громади (спільноти) та її згода щодо процесу номінації (Критерій R4)

Ця секція пропонує підтвердити, що номінація відповідає встановленому Критерію R4: «Елемент номінується за найширшої участі громади, групи чи, у разі можливості осіб, пов’язаних з елементом, та з їх вільної, попередньої та поінформованої згоди».

а. Участь громади, груп чи осіб у процесі номінації

Опишіть як та яким способом громади, групи та, у разі можливості окремі особи, брали активну участь у процесі підготовки номінації на всіх його стадіях, як того вимагає Критерій R4. Більш того, Держави-учасниці заохочуються до підготовки номінації за участю різноманітних зацікавлених учасників, включаючи місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, сусідні громади, громадські організації, дослідницькі інститути, експертні центри та інші зацікавлені сторони. Участь громади в організації заходів, пов’язаних з елементом та процесі передачі надбання наступним покоління має бути зазначено у пункті 1, що був вище; участь громади (спільноти) у заходах щодо збереження і охорони елемента – у пункті 3; у цьому пункті держава, що представляє елемент має зазначити про найширшу участь у номінаційному процесі громади (спільноти).

b. Вільна, попередня і поінформована згода щодо номінації елемента

Вільна, попередня, поінформована згода спільноти, групи, осіб має буди представлена письмовою або зареєстрованою згодою (документом) або іншим способом, відповідно до правових норм Держави-учасниці. Комітет вітає різноманітні форми демонстрації або підтвердження згоди спільноти переважно у єдиній стандартній заяві.

Необхідно додати підтверджуючі докази, які демонструють таку згоду та позначити унизу які докази докладаються та у якій формі.

c. Дотримання загальноприйнятої практики, що визначає порядок доступу

Доступ до деяких конкретних аспектів нематеріальної культурної спадщини іноді обмежується звичайною практикою регулювання, наприклад, обмеження передачі або виконання або збереження в таємниці певних знань про спадщину. Необхідно вказати, якщо така практика існує, і якщо так, то довести, що прийняття елемента і здійснення заходів по охороні, повністю забезпечить дотримання загальноприйнятої практики, що визначає порядок доступу до певних аспектів такої спадщини (ст.13 Конвенції). Вказати конкретні заходи, які необхідно прийняти, щоб забезпечити дотримання загальноприйнятої практики.

5. Включення елемента до переліку (реєстру чи каталогу) (Критерій R5)

У цій секції держава підтверджує, що номінація відповідає встановленому Критерію R5: «Елемент включено до поточного реєстру (каталогу, переліку) нематеріальної культурної спадщини, складеного на території держави, як це визначено статтями 11 та 12 Конвенції».

Необхідно зазначити реєстр (каталог, перелік) до якого запропонований елемент було включено та відповідальну за його ведення організацію, установу або інший орган. Продемонструвати якщо даний реєстр (каталог, перелік) було створено відповідно до статей 11 та 12 Конвенції, зокрема ст.11(b), яка обумовлює, що нематеріальна культурна спадщина має бути ідентифікована та визначена «за участю спільнот, груп та відповідних недержавних організацій». Ст.12 визначає, що реєстр (перелік, каталог) має постійно оновлюватись.

Включення елементу, що номінується, до реєстру (каталогу, переліку) жодною мірою не передбачає і не встановлює, що формування реєстру має бути завершено до номінування елемента. Навпаки, держава, яка представляє елемент має знаходитись у процесі комплектації або оновлення одного чи декількох реєстрів (каталогів, переліків). Проте, елемент, що номінується має бути належним чином оформлений (включений) до реєстру.

Документація

Уся супровідна документація, що подається, має збільшити цінність номінації, дозволивши Комітету оцінити елемент, його роль у суспільстві, життєздатність та виклики, що постають перед ним. Якщо даний елемент приймається (записується), уся документація має бути використана для досягнення цілей Репрезентативного Списку – забезпечення демонстрації нематеріальної спадщини. Фотографічні, звукові та аудіовізуальні документи мають бути оформлені у відповідності із технічними вимогами зазначеними у Додатку 1. Допоміжні матеріали (з дотриманням визначених нижче максимумів) можуть бути додані та можуть сприяти формуванню уявлення про елемент, але вони не беруться до уваги в процесі оцінювання та прийняття рішення щодо номінації.

a. Допоміжні матеріали та документи, що вимагаються

Основні документи Допоміжні матеріали
Фото 10 останніх сучасних фотографій Максимум 30 шт.
Відео Змонтоване відео (максимум 10 хвилин)
Дуже заохочується для визначення елемента та уявлення про нього
Максимум 60 хвилин
Аудіо Максимум 60 хвилин
Карти Максимум 3 одиниці
Книжки Максимум 3 одиниці

Нажаль, матеріали, що перевищуватимуть максимальні обсяги, встановлені у категорії «Допоміжні матеріали» не прийматимуться ЮНЕСКО. Надсилаючи матеріали необхідно чітко визначити які матеріали є необхідними для оцінювання, а які допоміжними. Жоден з матеріалів не повертається до держав, які представляють елемент.

b. Передача прав, що включає реєстрацію матеріалів

До матеріалів, які вимагаються для оцінювання, мають бути додані підтвердження передачі ЮНЕСКО не-ексклюзивних прав на їх використання по всьому світу (Форма ICH-07). Форма ICH-07 має бути представлена англійською або французькою мовами, без будь-яких суттєвих змін тексту, та підписана уповноваженою особою від імені держави-учасниці.

Документи про передачу прав мають включати список представлених матеріалів, із зазначенням для кожного з них:

1) ідентифікатор (назва файлу та/або посилання);

2) інформація про авторські права, включаючи імена авторів);

3) дата створення;

4) заголовок (Англійською або Французькою мовами).

Для допоміжного матеріалу, якщо можливо, також має бути підтверджена передача ЮНЕСКО не екслюзивних прав, включаючи таку ж саму інформацію.

c. Перелік додаткових джерел

Держава, що подає номінацію, може додати список основних друкованих джерел про елемент, використовуючи стандартний бібліографічний формат, а також веб-сайти чи мультимедійні ресурси, що містять додаткову інформацію про номінований елемент.

Не більше однієї сторінки.

Контактна інформація

а. Контактна персона для кореспонденції

Вказується ім’я, адреса та інша контактна інформація про особу, що відповідає за листування, пов’язане з номінацією. Якщо неможливо подати адресу електронної пошти, вкаується номер факсу.

b.Компетентний орган

Ця секція повинна містити контактну інформацію про орган (установу, музей, організацію, орган чи менеджера), який опікується елементом та відповідає за його збереження.

с. Місцева(і) організація(ї) або її(їх) представник(и)

Подається назва, адреса та інша контактна інформація про місцеву(і) організацію(ї) або її представника(ів) або інші недержавні організації, пов’язані з елементом, наприклад, громадські об’єднання, асоціації, клуби, гільдії, наглядові ради тощо.

Підпис від імені Держави-учасниці

Номінація має завершуватися оригінальним підписом офіційної особи, уповноваженої її підписати від імені держави, разом з її іменем, посадою та датою представлення документа.

 

 

 

Додаток 1

до п. 5 розділу V Методичних рекомендацій

щодо підготовки та оформлення документів

про включення унікальних проявів української

традиційної культури до списків ЮНЕСКО

 

Технічні вимоги для представлення фотографій,

відео та аудіо-матеріалів, що є частиною номінаційного файлу

на включення до Репрезентативного Списку

 

Матеріал, який подається з метою оцінки елемента має супроводжуватись документом про передачу ЮНЕСКО не-ексклюзивних прав на використання їх в усьому світі.

Матеріали мають відповідати наступним технічним вимогам:

 

  1. Фото

Цифровий формат (кращий варіант)

– Носій: CD або DVD

– Розподільча спроможність: горизонтальні та вертикальні виміри >= 1800 пікселів або друкований формат 300 dpi, мінімальний розмір 15х20 см чи 6х8 дюймів

– Формат: RAW, TIFF, JPG (мінімальна компресія) або PNG (мінімальна компресія)

 

Друковані фото

– Носії: фотопапір (не використовуйте звичайний папір)

– Розподільча спроможність: друкований формат – не менше 300 dpi, мінімальний розмір 15х20 см чи 6х8 дюймів

 

  1. Відеозапис:

– Носії: DVD, DV, MiniDV, DVCAM, digital betacam, DVCPRO

– Розподільча спроможність: мінімальний розмір = 720х576 (PAL) або 720х480 пікселів (NTSC)

– Формат: DVD, dv, Mpeg1, Mpeg2, theora

 

  1. Аудіозаписи:

– Носій: CD або DVD

– Розподільча спроможність: 16 bits, 44.1 кгерц, стерео

– Формат: CD Audio (сумісний з hi-fi), wav, ogg vorbis

 

  1. Карти:

– Носій: CD або DVD

– Формат: будуть прийматися тільки електронні версії карт. Допустимі формати: SHP (Shapefile), PDF, PSD, EPS, GIF, PNG

 

  1. Книжки:

Книжки чи зібрання текстів вітаються (не більше трьох), але вони мають безпосередньо стосуватися елементів спадщини, що номінується.

 

Leave a Comment

*

*