Home
Статут

Статут

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Рівненської обласної ради

від « ____» __________  2012 року

№  ________

Голова Рівненської обласної ради

Ю.Кічатий

 

 

С Т А Т У Т

комунального закладу
«Рівненський обласний центр народної творчості»
Рівненської обласної ради

(нова редакція)

 

 

м. Рівне – 2012

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального закладу  «Рівненський  обласний центр народної творчості»  Рівненської обласної ради  (надалі – «Центр»).

Центр є об’єктом права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Рівненської області.

Центр заснований на спільній власності територіальних громад  сіл, селищ, міст Рівненської області. Засновником та власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі  Рівненської обласної ради (далі – Власник).

1.2.Центр є правонаступником усіх прав та обов’язків Рівненського обласного центру народної творчості зареєстрованого у відповідності до Розпорядження Представника Президента України від 14 травня 1992 року № 63 «Про надання прав юридичної особи установам та закладам культури  та мистецтв».

1.3.Управління Центром  здійснює Рівненська обласна рада, яка  представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області  та  уповноважений нею орган.

1.4.Центр керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями та положеннями Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень і мистецтв, рекомендаціями державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, державного методичного центру навчальних закладів культури,  рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

1.5.Діяльність Центру базується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.

1.6.Центр взаємодіє з творчими спілками, національно-культурними товариствами, співпрацює з засобами масової інформації.

1.7.Центр є юридичною особою, має печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Центр  набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.8.За своїм правовим статусом Центр є комунальним закладом та фінансується з обласного бюджету.

1.9.Центр є бюджетним неприбутковим закладом, має самостійний баланс і розрахункові рахунки в банку, веде діловодство, подає бухгалтерські та статистичні звіти, складає квартальні та річні звіти і баланси.

1.10.Центр самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства.

1.11.Центр  не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник  не відповідає за зобов’язаннями  Центру.

1.12.Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Центру. Центр  не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.13.У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Центр має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем  у цивільних, господарських, адміністративних та третейських судах.

1.14.Найменування:

  • повне: комунальний заклад «Рівненський обласний центр народної творчості»  Рівненської обласної ради.
  • скорочене: РОЦНТ.

1.15.Юридична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 22.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 2.1.Заклад створений з метою   забезпечення суспільних потреб територіальних громад області,  установ та організацій послугами у сфері культури. Головною метою діяльності Центру є вивчення та координація процесів культурного розвитку регіону, досвіду збереження і розвитку народної творчості та аматорського мистецтва, традицій, звичаїв, обрядів, впровадження нових технологій і методик культурно-освітньої роботи, навчально-виховного процесу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ПСМНЗ) та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб’єктами культурної діяльності незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності.

Основними завданнями центру  є:

–         організаційно – методична робота, спрямована за збереження, відродження і розвиток традиційної духовної і матеріальної  культури, аматорського мистецтва (пісенного, музичного, хореографічного, театрального), народних свят, звичаїв, обрядів, фольклору, декоративно-ужиткового, образотворчого, кіно-фото мистецтва, впровадження нових моделей закладів культури клубного типу;

–         організація фольклорно-етнографічних експедицій, пошуково-інформаційна, фондоутворювальна робота, формування галузевого та допоміжного інформаційного фондів; систематизація, упорядкування, поповнення і створення власних джерел і видів інформації;  виготовлення інформаційно-рекламної продукції та кіновідеоматеріалів з питань культурно-дозвіллєвої діяльності;

–         організаційно-методичне забезпечення роботи закладів культури клубного типу, парків культури і відпочинку, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, спрямоване на виконання державних та обласних довгострокових програм національно-патріотичного, естетичного виховання, утвердження духовності та зміцнення моральних засад суспільства, підтримка культурно-мистецьких ініціатив громадських організацій, асоціацій, надання методичної і практичної допомоги громадам українців за кордоном;

–         координаційна діяльність районих, міських будинків культури, парків культури і відпочинку, ПСМНЗ, надання їм навчальної, науково-методичної та організаційної допомоги;

–         впровадження  в закладах культури нових форм дозвілля: ігрових, видовищних, тощо шляхом підготовки та розповсюдження сценаріїв, методичних рекомендацій, вивчення та узагальнення досвіду їх проведення;

–         координаційна робота з налагодження оперативних та постійних міжрегіональних і міжвідомчих зв’язків у галузі культури в Україні та за її межами;

–         вивчення, аналіз та визначення тенденцій розвитку соціокультурної ситуації в області, розробка та впровадження на цій основі соціально-культурних програм з урахуванням та збереженням локальних особливостей і традицій регіону;

–         вивчення та розповсюдження досягнень культури, педагогіки, мистецтвознавства, узагальнення досвіду виховної та методичної роботи в галузі культури; вивчення і узагальнення передового досвіду роботи провідних спеціалістів галузі;

–         оперативне задоволення потреб установ культури в підвищенні кваліфікації керівних працівників і спеціалістів;

–         постійне поліпшення якості навчання слухачів, його практичне спрямування на удосконалення роботи установ культури;

–         надання методичної і практичної допомоги дирекціям і педагогічним колективам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з питань організації і здійснення навчально-виховного процесу, удосконалення методики викладання;

–         створення авторських груп з числа кращих фахівців по розробці нових методик, навчальних програм, експериментальних навчальних планів, координація роботи методичних об’єднань викладачів ПСМНЗ;

–         сприяння забезпеченню ПСМНЗ навчальною документацією, підручниками, наочними матеріалами, аудіо, відео записами;

–         розроблення та видання методичних рекомендацій щодо діяльності ПСМНЗ, нотних додатків до навчальних програм, збірників фольклору, каталогів, виставок декоративно-прикладного мистетцва, тощо;

–         проведення обласних та регіональних виставок учнівської та викладацької художньої творчості, конкурсів виконавської майстерності, олімпіад з теоретичних дисциплін тощо;

–         участь у проведенні районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, календарно-обрядових свят, виставок, конкурсів, наукових конференцій;

–         внесення пропозицій  щодо визначення колективів народної аматорської творчості для участі в міжнародних фестивалях та конкурсах;

–         організаційне забезпечення роботи комісій з присвоєння звання «народний» , «зразковий» аматорським колективам;

–         внесення пропозицій по присвоєнню премій, стипендій працівникам та спеціалістам установ культури та мистецтва області, учням ПСМНЗ – переможцям обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів, оглядів, олімпіад, виставок;

–         прийом текстових звітів про роботу клубних установ, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, районів і міст області, збір та узагальнення інформації про діяльність закладів культури в районах і містах;

–         видавнича та поліграфічна діяльність, виконання інформаційно-рекламних, видавничих, художньо-оформлювальних робіт, розповсюдження газетно-журнальної, книжкової та іншої друкованої продукції, створення рекламних, інформаційних, музичних, розважальних, відео і кіносюжетів та программ, музичних фонограмм, їх демонстрація;

–         підготовка, видання та реалізація методичних рекомендацій, репертуарних збірників, розробок, бюлетенів, фонохрестоматій, слайдів, звукозаписів, іншої друкованої продукції;

–         поліпшення спільно з управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації навчально-матеріальної бази Центру, оснащення новим обладнанням, оргтехнікою.

2.2.При  Центрі на громадських засадах можуть діяти:

–         клуб творчої інтелігенції, консультативно-координаційна рада творчих спілок і громадських культурно-мистецьких установ, які виробляють концепцію, напрямки, форми і методи спільної культурно-творчої діяльності закладів культури та інших соціально-виховних інститутів;

–         громадська рада, яка здійснює наукове прогнозування та експертизу культурно-творчих процесів у духовному середовищі області;

–         самодіяльні творчі художні колективи з різних жанрів мистецтва, які матимуть право представляти культуру області як в Україні, так і за кордоном;

–         школи, студії, курси, гуртки, молодіжні театри, які діятимуть на основі госпрозрахунку та відповідних положень.

 

3.МАЙНО ЦЕНТРУ

 

3.1.Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за ним на правах оперативного управління. Центр володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в межах чинного законодавства.

3.2.Майно Центру становлять  основні фонди  та обігові кошти, а також  інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі центру.

3.3. Джерелом формування майна є :

–         грошові та матеріальні внески Власника;

–         майно передане Власником;

–         капітальні вкладення і дотації з бюджету, майно, придбане в інших суб’єктів господарювання;

–         безоплатні або благодійні матеріальні внески, пожертвування організацій, підприємств, окремих громадян;

–         майно, придбане в інших суб’єктів господарювання,  організацій та громадян у встановленому законодавстом порядку;

–         інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.4. Відчудження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

4. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

 

4.1.Центр зобов’язаний виконувати завдання Власника а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначені перспектив свого економічного і соціального розвитку.

4.2.Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і Статуту Центру.

4.3.Центр є неприбутковою організацією.

4.4.Джерелом фінансування Центру є:

–         кошти обласного бюджету;

–         безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

–         надходжень від орендної плати за користування спорудами та приміщеннями Центру;

–         кошти від виконання робіт за соціально-творчими замовленнями, господарської діяльності  інших заходів за договорами з підприємствами та установами всіх форм власності;

–         інші джерела не заборонені законодавством.

4.5.Центр має право:

–         засновувати свої інформаційні Центри, Товариства, вступати, як добровільний член у Товариства, Об’єднання, Асоціації.

–         здійснювати міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічну діяльність в галузі культурно-освітньої роботи і народної творчості відповідно до чинного законодавства та міжнародного права.

–         друкувати і розповсюджувати свої видання;

–         відкривати рахунки в установах банків, у тому числі валютні;

–         здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у відповідності до затверджених планів, проектно-кошторисної документації.

4.6.Центр веде бухгалтерський облік та складає звітність у встановленому порядку і подає у відповідні органи.

4.7. Центр здійснює і постійно удосконалює організацію праці персоналу і практику виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, державно-соціального страхування, дотримання трудової дисципліни.

4.8.Центр забезпечує покращення житлових, культурно-побутових умов працівників, сприяє індивідуальному  житловому будівництву, підвищенню кваліфікації та освіти працівників.

4.9.Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Центр може займатись тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

4.10.Центр здійснює іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, які не суперечать закону.

4.11.Аудит фінансової діяльності Центру здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТА  ЇХ  КОМПЕТЕНЦІЯ

 

5.1.Органом управління Центру є Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

5.2.До компетенції  Рівненської обласної ради  належить:

–         визначення основних напрямків діяльності,

–         внесення та затвердження змін до Статуту Центру;

–         розпорядження основними засобами Центру;

–         прийняття рішень про відчуження майна, надання майна в позику, заставу, оренду;

–        прийняття рішення про припинення діяльності Центру, його ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.До компетенції уповноваженого  органу управління  належить:

–         затвердження  планів Центру і звітів про їх виконання;

–         визначення форм контролю за діяльністю Центру;

–         забезпечення  контролю за реалізацією державної політики в галузі культури;

–         забезпечення контролю за виконанням актів законодавства у галузі сфери культури, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності, галузевих стандартів;

–         затвердження кошторису Центру, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

–         погодження штатного розпису та умов оплати праці працівників Центру.

 

6. ДИРЕКТОР  ЦЕНТРУ

6.1.Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює Директор, який призначається Власником, або уповноваженим ним органом шляхом укладання контракту.

6.2.Директор здійснює функції, щодо керівництва Центром на підставі контракту укладеного в установленому порядку.

6.3.В контракті зазначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.4.Директор вирішує усі питання діяльності Центру, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Рівненської обласної ради та уповноваженого органу управління з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

6.5.На посаду директора призначається особа, що відповідає кваліфікаційним вимогам, що встановлені чинним законодавством України для даної посади.

6.6.Основним завданням директора є організація роботи Центру.

6.7.Директор несе персональну відповідальність за фінансово-господарську та культурологічну діяльність Центру, порушення законодавства України.

6.8.В межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Центру та здійснює контроль за їх виконанням.

6.9.При здійсненні діяльності Центру директор забезпечує:

–         дотримання відповідних умов передбачених чинним законодавством України з питань культури;

–         контроль за фінансовою звітністю та організацію бухгалтерського обліку;

–         розробку структури та штатного розпису Центру;

6.10. Відповідно до своєї компетенції директор Центру:

–         укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Центру;

–         видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

–         відкриває в органах державного казначейства рахунки необхідні для забезпечення діяльності Центру;

–         має право першого підпису на фінансових документах;

–         розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

–         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру, згідно з чиним законодавством;

–         затверджує Положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

–         веде переговори, щодо укладання коллективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

–         накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

–         створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

–         несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання  та втрати у будь-якій формі майна Центру;

–         несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

–         забезпечує виконання норм та вимог, щодо охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання і відтворення природніх ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки;

–         забезпечення  статутної діяльності Центру;

–         вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених  законодавством України;

6.11.Директор підзвітний Рівненській обласній раді та уповноваженому  нею органу і організовує виконання їх рішень;

6.12.Директор діє від імені Центру,  без доручення представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях.

6.13.У разі відсутності директора його обов’язки виконує  заступник , або відповідна особа, призначена Власником, або уповноваженим ним органом.

6.14.Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

           7.1.Трудовий колектив складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2.Трудовий колектив Центру формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3.Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру, їх соціальний захист визначаються  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Центру та трудовим колективом регулюється колективним договором.

7.4.Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.5.Загальні збори трудового колективу Центру:

–        розглядають і схвалюють проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту;

–        заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

–        беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Центру;

–         беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Центру

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 8.1.Контроль за діяльністю Центру здійснює Рівненська обласна рада або уповноважений нею орган.

8.2.Відносини Центру з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3.Центр має право на одержання інформації про результати  інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачене законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

8.4.Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку Центру, несуть відповідальність за  розголошення комерційної таємниці.

8.5.На вимогу Власника Центр зобов’язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 9.1.Діяльність Центру припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

9.2.Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3.Рівненська обласна рада або суд, призначають комісію  з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

9.4.Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на уповноважений орган управління Центром.

9.5.У разі злиття Центру з іншою юридичною особою, усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

9.6.У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі його майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру – до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних юридичних осіб.

9.7.У разі поділу Центру, усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

9.8.У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Центру.

9.9.У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу, усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

9.10. Центр  може бути ліквідований:

–  за рішенням Рівненської обласної ради;

– за рішенням суду про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи, через допущенні при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11.При реорганізації  чи ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

9.12.Центр є таким, що припинив діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення її діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

         

10.1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі  рішення Рівненської обласної ради.

10.2.Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.